İstanbul
Hava Durumu

4 Tem 32 23
5 Tem 32 23
6 Tem 32 23
7 Tem 32 24
8 Tem 33 24